ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นาย สุทัศน์ คำโต EX538569268TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 01, 2020 092020000001
สุรีย์ ดวงแก้ว EX538561370TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 31, 2020 082020000001
พระลำไพ ภูผา ED178678000TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 26, 2020 072020000002
ศิริชัย. คชสิทธิ์ ED135358224TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 23, 2020 072020000001
อรณี ฉิมพลี EX538302066TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 10, 2020 062020000002
อินธิรา ภู่ระหงษ์ ED072151844TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 08, 2020 062020000001
Torpad Piromnak WR46000062594 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง May 05, 2020 052020000001
สุมาลี สมหิรัญ WR46000061498 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง May 02, 2020 042020000006
อนุชา ศรีสว่าง (ผจก.แผนกประกันคุณภาพ) BSTO000677515 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Apr 06, 2020 042020000004
นางยอดเรือน บุญเรือง WR46000053018 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Apr 06, 2020 042020000003
สุภาพร สิทธิคำฮอง WR46000052702 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Apr 04, 2020 032020000017
นางสาวไพลิน บัวผัน WR46000052701 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Apr 04, 2020 042020000001
วรวรรณ ปรีชาขาญ WR46000052703 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Apr 04, 2020 042020000002
มนชัย ศิริบาล ฺฺBBPE000041094 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 31, 2020 032020000018
พรธิดา หนูกูด WR46000048576 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 28, 2020 032020000016
ศิริภรณ์ เงินพิพัฒน์ YESP000532441 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 18, 2020 032020000015
พรธิดา หนูกูด WR46000044069 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 16, 2020 032020000008
ทิพย์วรรณ TWBP000098288 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 12, 2020 032020000012
ธิดา คงหรั่ง TWBP000098290 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 12, 2020 032020000013
นาย สมชาย มั่นคง TWBP000098291 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 12, 2020 032020000014
Supavinee Sraklang TWBP000097998 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 11, 2020 032020000011
ชัญกร สุรางคนารมภ์ TWBP000097424 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 09, 2020 032020000009
กัลย์สุดา พุฒิไชยจรรยา TWBP000096679 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 07, 2020 032020000003
นันทิกา จันทรา TWBP000096675 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 06, 2020 032020000002
ศิริรัตน์ ทรัพย์สกุล TWBP000096680 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 06, 2020 032020000004
สวรรยา ธนะพันธุ์ TWBP000096677 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 06, 2020 032020000006
สุชาดา TWBP000096674 Kerry-ชำระแบบโอน ลดเพิ่ม 10% Mar 06, 2020 032020000005
นภสร ดีขว้าง TWBP000096382 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Mar 05, 2020 032020000007
หฤทัยทิพย์ ทองศิริ TWBP000094309 Kerry-เก็บเงินปลายทาง ส่งฟรี Feb 27, 2020 022020000007
จุฬาลักษณ์ เมือยไพร TWBP000091646 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Feb 15, 2020 022020000006
นาย สมชาย มั่นคง TWBP000090649 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Feb 11, 2020 022020000005
นางสาวภัสราวรรณ แก่นสาร SCON001654674 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Feb 09, 2020 022020000004
Natthakanok TWBP000089123 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Feb 05, 2020 022020000003
สิรินพร นามจันทร์ TWBP000088789 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Feb 04, 2020 022020000001
ประภัสนันท์ พันบุดดี WR46000030335 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Feb 01, 2020 012020000005
นายตรีธ​วัฒน์​ เจียรสถาวงศ์ WR46000030334 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Feb 01, 2020 012020000004
พิจิตตรา บุญรอด TWBP000087101 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Jan 30, 2020 012020000003
ประสิทธิ์ เสริมดี TWBP000084758 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Jan 21, 2020 012020000002
กฤษณ์ เกตุรัตน์ TWBP000084446 Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง Jan 20, 2020 012020000001
ดวงสุดา หอมมาลา TWBP000074093 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Dec 11, 2019 122019000001
พิรุฬห์ลักษณ์ ป้อมยุคล TWBP000068896 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Nov 20, 2019 112019000003
ปรีชา TWBP000068436 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Nov 19, 2019 112019000002
อาริฟีน เจะอูมา LTMP000258029 Kerry-ชำระแบบโอนมีค่าส่ง Oct 30, 2019 102019000005
ปิยวดี ภู่ไพบูลย์ TWBP000061376 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Oct 22, 2019 102019000004
กาญจนา เชาว์วัตร์ LTMP000254165 Kerry-เก็บเงินปลายทาง ส่งฟรี Oct 18, 2019 102019000003
ปราณี ฤทธิ์เดชขจร LTMP000254166 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Oct 18, 2019 102019000002
พิรุฬห์ลักษณ์ ป้อมยุคล TWBP000054703 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Sep 30, 2019 092019000006
ฐิติยา แสนเพชร TWBP000053573 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Sep 27, 2019 092019000005
พิมลวรรณ รักษ์ศิริ TWBP000052609 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Sep 23, 2019 092019000004
เกษรา อภิรักษ์จรรยา TWBPN00001768 Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี Sep 06, 2019 092019000001
ชื่อลูกค้า : นาย สุทัศน์ คำโต
Tracking number : EX538569268TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : สุรีย์ ดวงแก้ว
Tracking number : EX538561370TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : พระลำไพ ภูผา
Tracking number : ED178678000TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : ศิริชัย. คชสิทธิ์
Tracking number : ED135358224TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : อรณี ฉิมพลี
Tracking number : EX538302066TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : อินธิรา ภู่ระหงษ์
Tracking number : ED072151844TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : Torpad Piromnak
Tracking number : WR46000062594
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : สุมาลี สมหิรัญ
Tracking number : WR46000061498
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000006
ชื่อลูกค้า : อนุชา ศรีสว่าง (ผจก.แผนกประกันคุณภาพ)
Tracking number : BSTO000677515
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : นางยอดเรือน บุญเรือง
Tracking number : WR46000053018
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : สุภาพร สิทธิคำฮอง
Tracking number : WR46000052702
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000017
ชื่อลูกค้า : นางสาวไพลิน บัวผัน
Tracking number : WR46000052701
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : วรวรรณ ปรีชาขาญ
Tracking number : WR46000052703
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : มนชัย ศิริบาล
Tracking number : ฺฺBBPE000041094
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000018
ชื่อลูกค้า : พรธิดา หนูกูด
Tracking number : WR46000048576
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000016
ชื่อลูกค้า : ศิริภรณ์ เงินพิพัฒน์
Tracking number : YESP000532441
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000015
ชื่อลูกค้า : พรธิดา หนูกูด
Tracking number : WR46000044069
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000008
ชื่อลูกค้า : ทิพย์วรรณ
Tracking number : TWBP000098288
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000012
ชื่อลูกค้า : ธิดา คงหรั่ง
Tracking number : TWBP000098290
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000013
ชื่อลูกค้า : นาย สมชาย มั่นคง
Tracking number : TWBP000098291
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000014
ชื่อลูกค้า : Supavinee Sraklang
Tracking number : TWBP000097998
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000011
ชื่อลูกค้า : ชัญกร สุรางคนารมภ์
Tracking number : TWBP000097424
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000009
ชื่อลูกค้า : กัลย์สุดา พุฒิไชยจรรยา
Tracking number : TWBP000096679
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : นันทิกา จันทรา
Tracking number : TWBP000096675
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : ศิริรัตน์ ทรัพย์สกุล
Tracking number : TWBP000096680
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : สวรรยา ธนะพันธุ์
Tracking number : TWBP000096677
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000006
ชื่อลูกค้า : สุชาดา
Tracking number : TWBP000096674
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ลดเพิ่ม 10%
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000005
ชื่อลูกค้า : นภสร ดีขว้าง
Tracking number : TWBP000096382
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000007
ชื่อลูกค้า : หฤทัยทิพย์ ทองศิริ
Tracking number : TWBP000094309
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000007
ชื่อลูกค้า : จุฬาลักษณ์ เมือยไพร
Tracking number : TWBP000091646
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000006
ชื่อลูกค้า : นาย สมชาย มั่นคง
Tracking number : TWBP000090649
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000005
ชื่อลูกค้า : นางสาวภัสราวรรณ แก่นสาร
Tracking number : SCON001654674
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : Natthakanok
Tracking number : TWBP000089123
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : สิรินพร นามจันทร์
Tracking number : TWBP000088789
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : ประภัสนันท์ พันบุดดี
Tracking number : WR46000030335
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : นายตรีธ​วัฒน์​ เจียรสถาวงศ์
Tracking number : WR46000030334
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : พิจิตตรา บุญรอด
Tracking number : TWBP000087101
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : ประสิทธิ์ เสริมดี
Tracking number : TWBP000084758
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : กฤษณ์ เกตุรัตน์
Tracking number : TWBP000084446
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง มีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : ดวงสุดา หอมมาลา
Tracking number : TWBP000074093
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : พิรุฬห์ลักษณ์ ป้อมยุคล
Tracking number : TWBP000068896
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : ปรีชา
Tracking number : TWBP000068436
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : อาริฟีน เจะอูมา
Tracking number : LTMP000258029
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอนมีค่าส่ง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : ปิยวดี ภู่ไพบูลย์
Tracking number : TWBP000061376
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : กาญจนา เชาว์วัตร์
Tracking number : LTMP000254165
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-เก็บเงินปลายทาง ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : ปราณี ฤทธิ์เดชขจร
Tracking number : LTMP000254166
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : พิรุฬห์ลักษณ์ ป้อมยุคล
Tracking number : TWBP000054703
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000006
ชื่อลูกค้า : ฐิติยา แสนเพชร
Tracking number : TWBP000053573
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000005
ชื่อลูกค้า : พิมลวรรณ รักษ์ศิริ
Tracking number : TWBP000052609
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : เกษรา อภิรักษ์จรรยา
Tracking number : TWBPN00001768
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ชำระแบบโอน ส่งฟรี
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
Powered by MakeWebEasy.com